Pomůžeme Vám splnit i ty nejodvážnější cíle

Všeobecné obchodní podmínky

 

1.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) stanoví vaše práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb Poskytovatele (jak je níže definován).

1.2.   Poskytovatelem služeb je Ing. Josef Jindřich, IČ 17868122, místem podnikání na adrese Svatoňovická 1027, Praha 9 – Dolní Počernice, PSČ 190 12 (dále uváděn jako “Poskytovatel“).

1.3.   Službami (dále jen „Služby“) se rozumí služby výživového poradenství, jejichž členění a bližší popis je uveden na webových stránkách Poskytovatele na adrese www.studiocil.eu (dále jen „Webové stránky“).

1.4.   Tyto Obchodní podmínky se použijí tehdy, nebyly-li mezi vámi a Poskytovatelem výslovně písemně dohodnuty jiné podmínky. Tyto Obchodní podmínky se použijí přiměřeně také na prodej zboží Poskytovatelem, dochází-li k němu v rámci poskytování Služeb, a dále pro úkony, které u Poskytovatele absolvujete před vlastním vznikem smluvního vztahu (čl. 2.1), např. pro úvodní (vstupní) konzultaci.

 

2.  SMLUVNÍ VZTAH

2.1.   Smluvní vztah mezi vámi a Poskytovatelem zpravidla vzniká vaším závazným objednáním Služby (dále jen „Objednávka“) a jejím přijetím Poskytovatelem. Objednání Služby a její potvrzení může proběhnout ústní formou, zejména pokud se jedná o jednorázovou Službu a vy si jí objednáváte při své návštěvě u Poskytovatele, anebo u Služeb poskytovaných v delším časovém horizontu se uzavření smlouvy zpravidla potvrdí písemně podpisem objednávkového formuláře (Poskytovatel má k dispozici objednávkové tiskopisy, které předkládá klientům k podpisu). Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytovat vám objednané Služby a vy jste povinni uhradit jejich cenu.

2.2.   Před objednáním Služby si nechte od Poskytovatele zevrubně vysvětlit, v čem Služba spočívá, co zahrnuje a jaká je její cena. Dotažte se na všechny okolnosti, které pro vás mají význam. Objednáním Služby potvrzujete, že o Službu máte zájem a že máte k dispozici veškeré informace, které k jejímu objednání a čerpání potřebujete.

2.3.   Poskytovatel je oprávněn požádat vás o identifikační doklad k ověření vaší totožnosti.

2.4.   Poskytovatel není povinen přijmout vaši Objednávku, pokud (i) jste v minulosti neplnili své povinnosti při poskytování Služeb (např. neuhradili jste cenu Služeb), (ii) má z vašeho chování pochybnosti, zda rozumíte, co je předmětem Služeb a za jakých podmínek vám mají být Služby poskytovány nebo (iii) má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.

2.5.   Nejste-li plnoletí, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas vašeho zákonného zástupce s poskytováním Služeb.

2.6.   Vezměte, prosím, v úvahu, že Služby nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách“), ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní přístup, např. určitý výživový režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy nebo v přijímání jiné z poskytovaných Služeb, vždy se předem poraďte o čerpání Služeb se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte Poskytovatele.

2.7.   Službou ve smyslu těchto Obchodních podmínek nejsou výkony, které nečerpáte od Poskytovatele, ale od třetích subjektů, byť může jít o výkony, které jsou podmínkou pro řádné čerpání Služeb (dále jen „Podmiňující výkony“). Podmiňujícími výkony jsou zejména výkony, které spočívají ve zdravotní diagnostice nebo odběrech biologického materiálu a jejich zdravotním vyhodnocení, a další zdravotní služby ve smyslu Zákona o zdravotních službách (dále jen „Zdravotní služby“). Pokud se tak s Poskytovatelem výslovně dohodnete, může Poskytovatel zajistit Podmiňující výkony prostřednictvím oprávněného poskytovatele s tím, že Poskytovatel vystupuje jako zprostředkovatel a uhradí za vás cenu poskytnutí Podmiňujících výkonů (a to z ceny Služeb podle čl. 4); součástí Služeb je zajištění poskytnutí Podmiňujících výkonů. Zaváže-li se Poskytovatel k obstarání Podmiňujících výkonů, je povinen zajistit, aby byly poskytnuty v rámci podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami (včetně předčasného ukončení poskytování Podmiňujících výkonů). Mají-li Podmiňující výkony charakter Zdravotních služeb, musí být jejich poskytovatel oprávněným poskytovatelem ve smyslu Zákona o zdravotních službách.

 

3.  PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1.   Poskytovatel je povinen poskytovat vám Služby odborně a pečlivě.

3.2.   Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy Poskytovatele a v případě Služeb, jejichž poskytování vyžaduje dodržování určitého režimu, dostavovat se na předepsané konzultace a řídit se doporučeními Poskytovatele, pokud jde o stravování, pohybové aktivity atd. Nebudete-li poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.

3.3.   Ačkoli vám budou Služby poskytovány v souladu s aktuálními vědeckými poznatky, nemůžeme zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si přejete (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů). Dosažení tohoto výsledku závisí na řadě faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou Poskytovatele (např. vliv prostředí). Řádným poskytováním součinnosti podle čl. 3.2 se však podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

3.4.   Nebudete-li řádně poskytovat součinnost nebo porušíte-li své povinnosti při čerpání Služeb, je Poskytovatel oprávněn přerušit Poskytování Služeb nebo odstoupit od ujednání o poskytování Služeb. Poskytováním součinnosti se pro účely tohoto ustanovení rozumí také úhrada ceny Služeb.

3.5.   Bylo-li poskytování Služeb ujednáno na určitý počet měsíců, počítá se délka poskytování Služeb od data ujednání poskytování Služeb do korespondujícího data příslušného kalendářního měsíce. Není-li v daném kalendářním měsíci takové datum, platí, že posledním dnem poskytování Služeb je poslední den daného kalendářního měsíce.

4.  CENA SLUŽEB

4.1.   Za poskytování Služeb jste povinni uhradit cenu stanovenou v Objednávce. Není-li v Objednávce tato cena výslovně uvedena, anebo jestliže čerpáte Služby, aniž byste podepsali Objednávku, jste povinni uhradit cenu stanovenou ceníkem Poskytovatele platným v době zahájení poskytování Služeb. Tento ceník naleznete na Webových stránkách.

4.2.   Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, jste povinni uhradit celou cenu objednaných Služeb při jejich objednání Poskytovateli platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem (v hotovosti, platební kartou apod.). Dohodli-li jste se s Poskytovatelem na bezhotovostní platbě, musí být v den splatnosti připsána cena Služeb (případně stanovená splátka) na účtu Poskytovatele. Dohodli-li jste se s Poskytovatelem na úhradě ceny Služeb ve splátkách, jste povinni hradit splátky ve sjednaných termínech; neuhrazením kterékoli splátky řádně a včas se stává celá cena Služeb splatná najednou. Platba služeb na splátky se týká pouze balíčků služeb v délce trvání 6 a 12 měsíců, u kterých Poskytovatel nabízí možnost uhradit cenu balíčků ve čtvrtletních splátkách. Čtvrtletní splátka u šestiměsíčního balíčku znamená, že celková cena služby je rozdělena na 2 stejné části a je uhrazena ve dvou splátkách. Čtvrtletní splátka u dvanáctiměsíčních balíčků znamená, že celková cena služby se rozdělí na 4 stejné části a je zaplacena ve čtyřech splátkách. Umožnění jiných splátkových schémat závisí na výlučném uvážení Poskytovatele a není na ně právní nárok. Neuhrazení ceny Služeb nebo kterékoli její části řádně a včas je pro Poskytovatele bez dalšího důvodem k přerušení poskytování Služeb do doby úhrady a/nebo odstoupení od ujednání o poskytování Služeb (podle volby Poskytovatele).

4.3.   V ceně Služeb nejsou zahrnuty služby, které neposkytuje Poskytovatel a které nejsou Podmiňujícími výkony, a zboží, které Poskytovatel distribuuje, ledaže by bylo výslovně sjednáno, že určité zboží je v ceně zahrnuto. Poskytovatel vám může doporučit zakoupení určitého zboží v souvislosti s poskytováním Služeb nebo využití určitých partnerských služeb, mějte však na paměti, že jde pouze o doporučení, které není podmínkou řádného čerpání Služeb.

4.4.   Pokud dojde k předčasnému ukončení poskytování Služeb ze zákonných důvodů nebo na základě ujednání stran a není-li dále stanoveno jinak (čl. 4.5), máte nárok na vrácení uhrazené ceny nevyčerpaných Služeb. Cena nevyčerpaných Služeb je kladným rozdílem mezi sjednanou cenou a úhrnem výchozích ceníkových cen vyčerpaných Služeb (tj. cena vyčerpaných Služeb se stanoví na základě součtu jednotkových výchozích cen Služeb uvedených v ceníku Poskytovatele platném v době, kdy došlo ke sjednání poskytování Služeb; jedná-li se o Služby, které nejsou uvedeny v ceníku, vychází se z jejich obvyklé ceny ve smyslu právních předpisů o cenách). Jedná-li se o Služby v rámci balíčku služeb, který Poskytovatel nabízí ve variantách o různé délce, stanoví se cena vyčerpaných Služeb jako součet ceníkové ceny balíčku nabízeného Poskytovatelem, který je nejblíže kratší oproti skutečně vyčerpané délce Služeb, a výchozích jednotkových cen Služeb, které jste vyčerpali nad rámec délky  takového balíčku. (Délka je u balíčku vymezena dobou jeho trvání anebo počtem opakování jednotlivých Služeb.)

4.5.   Objednáním Služeb ovšem berete na vědomí, že nemáte nárok na vrácení žádné části ceny Služeb ani na jinou slevu, jestliže jste zcela nebo částečně nevyčerpali objednané Služby (zejména nemáte nárok na vrácení ceny Služeb za minulou dobu, jestliže jste se nedostavili na schůzky u Poskytovatele, neboť zmeškané Služby se považují za vyčerpané). Nemáte nárok na vrácení jakékoliv části ceny Služeb anebo na jinou slevu ani tehdy, pokud se z jakéhokoliv jiného důvodu, než který výslovně stanoví zákon anebo tyto Obchodní podmínky, jednostranně rozhodnete předčasně ukončit čerpání Služeb sjednaných na delší dobu.

4.6.   Jednotlivé základní Služby stanovené v ceníku se považují za vyčerpané okamžikem zahájení jejich čerpání. Zahájením čerpání se rozumí: jedná-li se o Služby definované výkonem nebo výsledkem: první provedený úkon Poskytovatele nebo klienta (podle toho, co nastane dříve), jedná-li se o Služby definované obdobím čerpání: dnem započetí příslušného období čerpání, a pokud není uveden, dnem prodeje Služeb

Vezměte prosím na vědomí, že Služby se považují za vyčerpané vždy také tehdy, pokud nezahájíte jejich čerpání ve stanovený čas.

Vaše práva stanovená zákonem (zejména v souvislosti s odpovědností za vady Služeb) nejsou dotčena.

4.7.   Dojde-li v souladu s dohodou stran, zákonem nebo těmito Obchodními podmínkami k předčasnému ukončení poskytování Služeb, udělujete tím Poskytovateli souhlas k vystavení opravného daňového dokladu podle § 45 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je-li vystavení opravného daňového dokladu nezbytné za účelem řádného vypořádání předčasného ukončení poskytování Služeb.

5.  REKLAMACE

5.1.   Vůči Poskytovateli, který vám poskytuje Služby, jste oprávněni uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen „Reklamace“). Reklamace se mohou týkat obsahu Služeb, způsobu jejich poskytování i postupu konkrétního pracovníka Poskytovatele; změna osoby specialisty, který vám poskytuje poradenství v rámci poskytování Služeb, není důvodem reklamace. Reklamace může být učiněna osobně u Poskytovatele v provozní době; kromě toho lze Reklamaci zaslat písemně na adresu provozovny Poskytovatele, ve které lze učinit Reklamaci, nebo na adresu sídla Poskytovatele anebo elektronicky na e-mailovou adresu Poskytovatele

5.2.   Poskytovatel s vámi sepíše o každé Reklamaci, která je u něj uplatněna osobně, reklamační protokol s náležitostmi podle čl. 6.10. Máte právo obdržet stejnopis reklamačního protokolu

5.3.   Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o Reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se s Poskytovatelem nedohodnete na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smluvního vztahu ohledně poskytování Služeb

5.4.   Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní závadný stav a poskytne vám náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu vás o tom informuje s příslušným odůvodněním.

6.  ROZSAH PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.   Vystupujete-li vůči Poskytovateli jako spotřebitel, platí pro rozsah vašich práv z případného vadného plnění Poskytovatele ustanovení čl. 6.2–6.11 (a to nad práva, která vám dává čl. 5) a dále ustanovení čl. 8 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Nevystupujete-li vůči Poskytovateli jako spotřebitel, platí pro rozsah vašich práv z případného vadného plnění Poskytovatele ustanovení čl. 5 a dále příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Jako spotřebitel vystupujete tehdy, nejednáte-li s Poskytovatelem v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

6.2.   Poskytovatel odpovídá za to, že Služby nemají při poskytnutí vady. Poskytovatel zejména odpovídá za to, že v době, kdy Služby čerpáte, (i) mají Služby vlastnosti, které si s Poskytovatelem ujednáte, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které Poskytovatel (případně výrobce součásti Služeb) popsal nebo které jste očekávali s ohledem na povahu Služeb na základě reklamy, (ii) se Služby hodí k účelu, který pro jejich použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se služby tohoto druhu obvykle používají, (iii) Služby odpovídají jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (iv) Služby jsou v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a (v) Služby vyhovují požadavkům právních předpisů

6.3.   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od čerpání Služeb, má se za to, že Služba byla vadná již při čerpání

6.4.   Jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u poskytnutých Služeb v době dvaceti čtyř měsíců od čerpání Služeb. Práva z vadného plnění vám však nelze přiznat, neoznámíte-li vady Poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy jste je zjistili nebo při náležité pozornosti měli zjistit, nejpozději však do dvou let od čerpání Služeb

6.5.   Požádáte-li o to, potvrdí vám Poskytovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Jedná-li se o zboží, které je součástí Služeb, má Poskytovatel povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce zboží. V potvrzení Poskytovatel uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí Poskytovatel v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Poskytovatel zároveň uvede, že vaše další práva, která se k poskytování Služeb vážou, nejsou dotčena. Potvrzení lze nahradit dokladem o poskytování Služeb obsahujícím uvedené údaje

6.6.   Nemají-li poskytnuté Služby vlastnosti stanovené v čl. 6.2, můžete požadovat nové poskytnutí Služeb bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti poskytnutých Služeb, můžete požadovat nové poskytnutí jen této součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od ujednání o poskytování Služeb. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady

6.7.   Právo na nové poskytnutí Služeb nebo jejich součástí máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete Služby řádně využít pro opakovaný výskyt vady po nápravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte rovněž právo odstoupit od ujednání o poskytování Služeb

6.8.   Neodstoupíte-li od ujednání o poskytování Služeb nebo neuplatníte-li právo na nové poskytnutí Služeb nebo jejich součástí bez vad nebo na jinou nápravu vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že vám Poskytovatel nemůže znovu poskytnout Služby nebo jejich součást bez vad nebo zajistit jinou nápravu vad, jakož i v případě, že Poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže

6.9.   Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste před čerpáním Služeb věděli, že Služby mají vadu, anebo pokud jste vadu sami způsobili

6.10.                 Uplatníte-li právo z vadného plnění, potvrdí vám Poskytovatel v písemné formě, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem Reklamace, jaký způsob vyřízení Reklamace požadujete, jakož i provedení nápravy a dobu jejího trvání. Poskytovatel je dále povinen vydat vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace

6.11.                 Dochází-li v rámci poskytování Služeb k prodeji zboží, platí ustanovení tohoto čl. 6 obdobně. Termín „čerpání Služeb“ odpovídá termínu „převzetí zboží“. Připouští-li to povaha koupě, máte právo, aby zboží bylo před vámi překontrolováno nebo aby byly předvedeny jeho funkce. Na zuživatelném zboží je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u zboží podléhajícího rychlé zkáze, doba, po kterou lze zboží použít. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, platí, že se jedná o záruku za jakost v udané délce. Má-li zboží vadu, která nebrání jeho užívání k určenému účelu, lze ho prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného zboží; Poskytovatel vás upozorní, že zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Má-li zboží vadu, z níž je Poskytovatel zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, máte místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

7.  Ochrana osobních údajů a mlčenlivost

7.1.   Poskytovatel bude jako správce zpracovávat vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním objednaných Služeb. Zpracovávání osobních údajů je nezbytné za účelem splnění smluvních závazků Poskytovatele v souvislosti s objednanými Službami

7.2.   Pravidla zpracovávání vašich osobních údajů Poskytovatelem jsou stanovena v zásadách zpracovávání a ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webových stránkách.

7.3.   Zásady zpracovávání a ochrany osobních údajů se považují za součást těchto Obchodních podmínek.

8.  INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

8.1.   Jste-li spotřebitelem (čl. 6.1), informujeme vás tímto, že máte nárok využít postupu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitelskými spory se rozumí spory mezi vámi a Poskytovatelem v souvislosti s poskytováním Služeb

8.2.   Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů podle těchto Obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, www.coi.cz nebo adr.coi.cz).

9.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.   Oznámení a sdělení vůči Poskytovateli jste povinni činit písemně. Nejde-li o změnu nebo skončení smluvního vztahu, lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace Poskytovatele vůči vám

9.2.   Oznámení a sdělení se zasílají na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v Objednávce. Poskytovatel i vy jste oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně

9.3.   Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Objednávky (smlouvy o poskytování Služeb) uzavřené mezi vámi na straně jedné a Poskytovatelem na straně druhé. Práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek jsou součástí vašeho smluvního vztahu s Poskytovatelem

9.4.   Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze pro poskytování Služeb v České republice

9.5.   Tyto Obchodní podmínky je možné kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na Webových stránkách. Změny, respektive nové znění Obchodních podmínek jsou závazné pouze pro ujednání o poskytování Služeb, které byly učiněny po zveřejnění změn, respektive nového znění Obchodních podmínek na Webových stránkách.

9.6.   Webové stránky Poskytovatele jsou: www.studiocil.eu

9.7.   Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 31. 1. 2023.

Kontakt

Studio CÍL

Dům Radost (8. patro)

Nám. Winstona Churchilla 1800/2

Praha 3

13000

Česká republika

Sledujte nás